Ακοομέτρηση παιδιών και ενηλίκων

Τυμπανομετρία

Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών

Ωτοακουστικές εκπομπές DPOAEs

ASSR

Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους BERA

Βιντεονυσταγμογραφία VNG

Θερμός – ψυχρός διακλυσμός με αέρα

Διαγνωστικός έλεγχος ιλίγγου με γυαλιά Frenzel

Θεραπευτικοί χειρισμοί αποκατάστασης (επανατοποθέτηση ωτολίθων) για τον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως BPPV