Τυμπανοτομή

  • Χρόνια μέση ωτίτιδα - χολοστεάτωμα, τυμπανοπλαστική - μαστοειδεκτομή
  • Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης, αναβολοτομή
  • Ωτοπλαστική